تبلیغات
اعتدال شمال - مهندسی انتخابات آستارا جمعه 94 آستارا توسط دلق پوش

اعتدال شمال اولین وبلاگ اعتدالیون شمال ایران

مهندسی انتخابات آستارا جمعه 94 آستارا توسط دلق پوش

تاریخ:یکشنبه 9 اسفند 1394-06:11 ب.ظ

مهندسی انتخابات  آستارا جمعه 94 آستارا توسط  دلق پوش

مهندس و مهندسی انتخابات  شهرستان آستارا !

با توجه به اینکه عوامل زیادی از جمله مهندسی انتخابات نتیجه را مشخص می کند لذا در این یاداشت استراتژی احتمالی نماینده محترم منتخب  در مجلس اسلامی را بررسی می کنیم( یعنی حدود 25 سرمایه دار  دربرابر مرحبا  10 هزاررای قسم خورده مرحبا بود  که هرکس بود یکی رای نمی آورد ...با خریدرای علنی ..... اما ده هزار رای متعلق وپاک به  مرحبا بود .... در این میان حدود چندین هزاررای  ننه کران ونمین  و تالش درآستارا  در ابهاماست اگرکد ملی رای دهندگان آستارابررسی شود بالای   12 هزاررای ساکن آستارا نیستند  و کدملی شهرستانهای دیگر است)

 روز پنچ شنبه یک هفته قبل از انتخابات   که فرهاد دلق پوش مطمن شد رد صلاحیت کامل شد به  آستارا آمد...

مهران فکری  و جمعی در صدد بودند بخاطر  عدم پیروزی غیربومی ها در آستارا درصدد اتلاف بامرحبا بودندتا حدودی دلق پوش  چون ازافراد بومی  کسی در حد و اندازه  آستارا نبودند  و  مردد شده بود اماگفته  بود صبرکنید ستاد واعضای ستادی دلق پوش درحال متلاشی بودند  و  مولایی این خطر فرو پاشی  ستاد و لیدرها از فرماندهی اتاق فکررا اخطارمی کرد و دلق  پوش درنهایت فشارگفت باید مقاومت کرد  و از طرفی طبق قانون  ادامه کارر ستاددلق پوش مطابق قانون  غیر ممکن بود  ودر صورت ادامه کار  می توانست به محاکمه شدن  دلقپوش یا مولای تمام شود   ..مولای  پشنهاد می کند  با دفترآیت الله  قربانی  تماس گرفته شود... با اینکه احتما ل می دادند  امام جمعه مخالفت کند و... با هماهنگی  خبرنگار  و مسئول تبلیغات ستاد  غرب گیلان این مشکل  حل شد و ستادهای  دلق پوش  بنام ستادانتخابات آیت الله قربا نی جانی دیگر گرفت تنها فعالیتی  که درستاد انجام نمی شد تبلیغات برای آیت الله بود فقط غکس و بنرش بود...  دلق پوش نظرش روز پنچ شنبه این بود هر عضوی  به هرکس  مخلق شود ارکاندیدا ها بغیر از  مرحبا وغیر بومی واختلاف شدید بود  که  بامدیریت مولای  که همهقبولش داشتند پشنهاد شد ملاقاتی   بین  دلقپوش و  حجت الاسلام  دادشی انجام شود  با اینکه  اکثریت  اعضا  معتقد بودنددر استارابه آخوند  بعنوان نماینده رای نمیدهند . اما  دلق پوش گفت  مردم آنقدربه مردم آستارا اعتماد دارم حتی  به سوی یک غیر  بومی ذست بلند کنم رای می دهند می دانندمن هدفم  خدمته استارا نجات آستارا است... مدت چندماه بود  تبلغات وسیعی  سایبری و تلگرامی   وابسته به اتاق  فکردلقپوش  راه  افتاده بود موفق عملکرد  فرزندان آستاراو با کار تیمی تخصصی  سایبری  این امرمهم عالی رفت از طرفی  طرفداران مرحبا و ستادش بدون اینکه   متوجه  بشوند  این تبلیغات اتاق فکردلق پوش است  به این تبلغات دامن  زدنند.. و  این  تبلغات  سایبری وتلگرامی  اتاق فکر  دلق پوش با لطف ستاد مرحبا درحد وسیعی  انجام شد و روز  جمعه یک روز قبل از  انتخابات بطوریکه  انجام شد  کاندیدا غیر بومی  رسما خودرا آستارایی می نامندو حتی یک کاندیدا  غیر بومی ازترس مارک غیر آستارایی  زندگی نامه  برای خود ساخت  که  پدر بزرگم  آستارایی  بود بعدا به حویق  رفته ویک پدر بزرگ  آستارایی  برای خودساخت.... خلاصه  چندسال که دکتر حیدرنیا حتی  از مرحبا جلو  تر  بود یکباره با جنگ روانی سایبری  اتاق  فکر  دلق پوش  روز شنبه به رتبه  چهارم  تنزل کرد  اگر نبود فعالیت و جنگ سایبری اتاق فکردلق  پوش  حیدرنیا حتی  اگرمر حبا و دلق پوش  پیروز می شد ...ملاقات  دلقپوش و داداشی انجامشد درخانه یکی از رجال سیاسی شهر...کلیدخود  رسما  دادشی   یدکی    دلقپوش شد..اتاق فکر تجربه داشت  اعلام کرد روز چهارشنبه باید دلق پوش با سر و صدا به تهران برود  .... و قرار   شد  مهران فکری و  حسین نزادی  و بیزن آسیایی   چندتاجرو گروه سایبری محرمانه ستاد  ازجمله مهندس نیماسیفی نزاد و مهدی رحیم  پور و جمعی دیگر که خبره تبلغات بودند  به  فرماندهی  مهران فکری به ستاددمرکزی  مرحبا محلق شوند و هیچ کس حتی لیدرهای دلق پوش از پیمان   حجت الاسلام  دادشی و  دلقپوش  با خبر نباشد ...( دلقپوش دررملاقات  چهارروز قبل از انتخابات بهشرطی  از دادشی حمایت کرد  بیزن خالقوردی پور عزل شود دوربر شما پیدا نشود  و روسای ادارات بومی  باشند و مرحبا نباید حمایت شود و بایدنابود سیاسی شود  به مافیا اجازه ورودبه ستادشداده نشودو در انتخابات ستاداصلی هداستانتخابات با ستاد مولایی باشد وتبلیغات اصلی به کارگروه سایبری اتاق فکر دلق پوش دادهشود و....بهمدیگر اعتمادکامل داشتهباشیم  و دیگرموارد  که ولی دادشی قبول کرد)   برنامه خوب  زمانبندی شد  و روز سه شنبه  قبل از انتخابات  ملاقات نهایی دلق پوش انجام شد..... سیل مردم یعنی طر فداران دلقپوش به سخنرانی دادشی درحکیم نظامی سرازیر شدن و باترزیق مالی دلق پوش  ماشین ها از روستا نفرات را در حکیم نظامی پیاده کردند  برایهمه مردم سوال بود  داداشی  که فقط دویست تا چهارصد طرفدار ریش بلند  داشت  چطور  به بالای دههزار حکیم نظامی رسید خیلی فکر می کردند  مرحبا به دروغ  این کار و جمعیت راریخته است و با رایزنی    دلق پوش  مهران مهرآور و فرداد پورامن باهزینه و قول سمت واردبازی  شدند... کاریکسره شد  فقط  باید گروه سایبری مرحبا  از طرف  ستاد مرحبا فقط ولی دادشی را بعنوان  آخوندو با لباس روحانی  تخریب می کردند با تبلیغات شدید  تخریب  سایبری و شب نامه و..... تا همه مظلومیت   ولی دادشی رادرک کنند   و شایعه سازی شد ولی دادشی  را    ریش بلندی های  جوان  اینطور معروف کردند  درصورتیکه دورغ بود این تیم واتاق فکردلق پوش  بودو ستاد مرکزی  دادشی  دراصل صور بود.... درراصل کنترل  امور را  توکل مولایی ریس ستاد  و اتاق فکر دلق پوش در ساختمان  بالای قصابی  الموسوی  هدایت می کرد  ... کاملابرنامه ریزی شده .... شب  چهرشنبه ضربه نهایی زده شد ... بیزن آ  عکسی در کنار  مرحبا گفت  واین عکس بلافاصله  در فضای مجازی و طبق شب نامه شد و مثل بمب  ترکید ... رسما ستاد مرحبا متلاشی شدنش دررحال انجام بود برخی اعضای اصلی ستادو هوا داران مرحبا به کریم نزادیا دادشی پیوستند.... گروه سایبری ستاد مرحبا همین طور  ولی دادشی رابالباس نشان می داد و مطلب می نوشت  و یادشب نامه های وسیع پخش  شد .... و در عرض دو روز یعنی از وقتی گروه سایبری  اتاق فکر  دلق پوش به مرحبامحلق شدند ...و فقط تخریب علنی ولی  دادشی تا شب جمعه و برنامه خوب اجراشد  تبلیغات منفی سایبری   ستادمرحبا عالی جواب داد ولی دادشی  معروف شد کسانی که نمی خواستند  رای بدهند از لج  مرحبا  به ولی دادشیرای دادند  و حتی  مخالفین و منتقدین نظام .... و ستاد های سایبری  حیدرنیا  هم بدون اینکهمتوجه  شوند  به این شایعه دامن زدند..... عملیات  روانی  خوب  عملکرد ... سرمایه داران  نفوذی  که  قول خریدرای حتی هفت تا 10 هزاری به مرحبا  داده بودند شب  جمعه فرارکردند از جمله مهران فکری  و بیشتر افرادی ستادی  مرحباکه  به پول و رای  این سرمایه داران  دل بسته بودند زیادبخوذ زحمتندادنددرتفریح بودند که مرحبا  هیجده تا بیست هزار رای  دارد  با هماهنگی  توکل مولایی   لیدرهای ستاددلق پوش به مرحباتماس که   چونبا دلق پوش ...... داریم   ما باشما هستیم وحتی فلان قدر کمک مالی میکنیم و قسم خوردند... حتی ملاقات خصوصی کردندو برخی قسم خوردند...مرحبا رای خود را شب پنج شنبه  سی هزار تخمین می زد اصل ستاد  مرحبا  (قدیمی ) به اعتماد تیم نفوذی  دلق پوش فعالیت خرید رای  و تبلغات نکردند   غرورکاذب گرفتندحتی تدارکات جشن پیروزی  رادیدند.. آماده  بودندحتی تاشب با خریدرای  و ریش بلندی ها  که  شلوغ  بازی و درگیری راه می انداختندکار نداشتندمطمن بودند سی هزار رای دارنند آخر های   حدودظهر مرحبا متلاشی شدن  ستادش  را فهمید  اما دیر شده بود  فقط وفاداران  بوی که همیشه  وفادربودن رای دادند و رای خریداری نشد بخاطر اطمنیان به لیدر های فرهاد دلق پوش و مهران فکری که دارنندرای می خرنند اما رای درکار نبود ومرحبا شکست خود را ساعت دوازده احساس کامل  کرد  اما ستادش و از جمله  اتاق فکرش  و تبلیغات سایبری و... متلاشی شده بود.. و  ساعت 22 شب جمعه  توکل مولایی به دلق پوش زنگ زد گفت  حاجی  فرهاد فتنه به صورت کامل خنثی شد  وتمام فتنه ها انتخابات آستارا متلاشی شدند دیگر آستارا و فرزندان استارا  می توانندآسوده بخوانند و رسما  ولی دادشی با یک هفته  فعالیت اطلاعاتی و سایبری و تلگرامی  از چهر صد نفر طرفدار به 14 هزاررسید   کسی درخواب نمیدید وینماینده شود... یک هفته قبل گروه سایبری اتاق فکر  دلق پوش با تبلیغات فرزندان  آستارا  کلا  حدیرنیاکه رای اولی بود نابودش کرد و بقیه را بکلی متلاشی کرد..... بله  انتخابات  مهندسی شده بدون  دخالت   دولت... یعنی حدود 25 سرمایه دار  دربرابر مرحبا  10 هزاررای قسم خورده مرحبا بود  که هرکس بود یکی رای نمی آورد ...با خریدرای علنی ..... اما ده هزار رای متعلق وپاک به  مرحبا بود .... در این میان حدود چندین هزاررای  ننه کران ونمین  و تالش درآستارا  در ابهاماست اگرکد ملی رای دهندگان آستارابررسی شود بالای   12 هزاررای ساکن آستارا نیستند  و کدملی شهرستانهای دیگر است

واما تحلیل ما بعداز انتخابات  ولی دادشی  نماینده شد :برخی ها اعتقاد دارند نتیجه انتخابات همیشه الزاماً با خواست اکثریت مطابقت ندارد و یا الزاما کسی که نام او به عنوان منتخب از صندوق در می آید برآیند خواست عمومی نیست، بلکه عوامل زیادی از جمله مهندسی انتخابات برنده آن را مشخص می کند به عنوان مثال اگر یک انتخاباتی در شهرستان عرصه رقابت دو جناح سیاسی یا دو طیف یا دو قوم تقریبا با وزن نزدیک به هم باشد ضلعی که با یک گزینه در مقابل گزینه های متکثر ضلع مقابل حضور پیدا کند از شانس بیشتری برای برنده شدن برخوردار خواهد شد ولو اینکه سرجمع رای بیشتری نسبت به جبهه مقابل داشته باشد ، مثل انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 که اقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان به یک نصاب شکننده و ضعی در مقابل تکثر کاندیداهای جبهه رقیب برنده شدوانتخابات  این هفته یعنی  هفت اسفند94 که به  پیروزی ولی دادشی با  تلگرام  انجام شد یعنی با تبلغات  مهندسی شده تلگرامی  چهار غیربومی   که حیدر نیا  تاحد پیرزوی رسیده بود  یک هفته به انتخابات به نفرچهارم رسید  و بقیه محو شدند ومیثم ضارب نیا کلا محو سیاسی شد و  یک هفته آخرنفر  دوازدهم ازداخل کاندیدا هاک

ه کل نیروی ستادیش تایک هفتهقبلازانتخابات به چهاررصد نفرنمی سد با جنگ سایبری واتاق فکرمنظم از 12 به نفراولی رسید  مرحبایی که  درهفته  آخر تخمین کارشناسان به هیجده هرار نابیست  هزاررای بود به دههزاررسید ..بله این است قدرت علم وپیشرفت باید بدانی چطور از علم روز استفاده کنی  این ابتکارهم در انتخابات  یک خبرنگار آستارایی  شروع و پشنهاد کرد خیلی ها  مشخرش می کردند واماباابتکار  یک خبرنگار تلگرام توانست    چهار کاندیداغیر بومی  قدررابه صفربرساند و یک کاندیدای  سی هزاررای رابه  دههزاربرساند وکاندیدا  رتبه دوازدهماز داخل کاندیدا ها (400رای )  را به 14 هزار رای برسانددرعرض یکهفته ... .

 

با این مقدمه می خواهیم استراتژی احتمالی نماینده محترم فعلی شهرستان  آستارا در مجلس اسلامی را بررسی نماییم، گفتنی است این استراتژی یا مهندسی وی با فرضیات ذیل قابل طرح است که صد البته ممکن است برخی از کاربران محترم حتی جناب نماینده این فرضیات را به هر دلیلی نپذیرند.

 

 فرض اینکه: نماینده محترم مجلس به لحاظ رشد فزاینده انتظارات و انتقادات گسترده نسبت به عملکرد وی با ریزش گسترده هواداران مواجه شده است و به کسب اکثریت آراء مردم مشگین شهر برای بار سوم امیدی ندارد.

 

موافقان این مفروض اعتقاد دارند که این نماینده با علم به این واقعیت ، با جدیت دنبال امضاء و پیگیری  تاسیس فرمانداری ویزه ومنطقه ویزه و تغییر روسایاداراتوبومی سازیو...حتیمنطقهآزاد تجاری و....

 

 

 قرائن و شواهد و موضع گیری ها و آرایش و رفتار سیاسی نیروهای فعال در عرصه انتخابات از جمله مسئولان و داوطلبان نامزدی انتخابات واقعیت های را آشکار می کند که برخی از زوایای مهندسی انتخابات توسط نماینده را روشن می کند.

 

 مهندسی نماینده محترم مجلس اصولا باید بر مبنای سه محور استوار باشد:

 

    حداکثر استفاده از امکانات و ظرفیت ها و اختیارات افراد حقیقی و مدیران شهرستانی که در گرفتن پست و مسئولیت خود را مدیون و بدهکار نماینده مجلس می دانند و مصادره عملکرد دستگاه های دولتی به نفع خود در برنامه های تبلیغاتی.

    با توجه به اینکه نماینده آستارا شهر در طول چهاردوره نمایندگی به تعداد قابل توجهی از دوستان و منتسبین و هواداران خود مستقیما خدمات و امتیازاتی را ارائه خواهد کرد و قرض امثال  آسیایی ها و فکمری هاو.... به طور طبیعی یک سبد رای ثابتی دارد که ولو اکثریت نیست اما ممکن است اقلیت قابل توجهی باشد و این سبد رای اقلیتی در صورتی وی را برنده می کند که آراء انبوه اکثریت با تکثر کاندیداها هر چه بیشتر خرد شده و به قول معروف مثل گوشت قربانی تکه تکه شود، معتقدین به این نظر اعتقاد دارند ورود برخی از چهره های جدید به عرصه انتخابات نتیجه تدبیر و تحریک مستقیم و یا غیر مستقیم نماینده محترم مجلس است.

    محور سوم plan یا مهندسی نماینده محترم مجلس این است که رقیب اصلی خودش را خودش انتخاب کند او ترجیح می دهد که با یک کاندیدای ضعیف به عنوان رقیب اصلی رقابت کند و رقیب اصلی او چهره ای باشد که در مقایسه با وی از مزیت رقابتی بارز برخوردار نباشد، عملکرد او برای مردم ملموس و تجربه شده باشد و اصولا در مقابل وی حرفی برای گفتن نداشته باشد و به تعبیر دیگر معتقدین به این محور اعتقاد دارند که نماینده منتخب  می خواهد رقیب خودش را خودش انتخاب نماید و این بخشی از عملیات مهندسی آقای دادشی برای تکرار برد خود در انتخابات چهارسال بعداست.

 

 

شواهد و قرائنی که محور سوم نقشه نماینده فعلی را تایید می کند بسیار روشن است به طور مثال برخی از نزدیکترین یاران دادشی و دلقپوش  که تعدادی از آنها نیز به واسطه پیگیری وی به پست و مسئولیت خواهندرسید ...........

 

قرینه دیگر این است که رسانه های منسوب به نماینده مجلس که تعداد آنها کم نیز نیست معمولا طرف مقابل  دادشی  را تایید و تعریف و تمجید می کنند و به هیچ وجه موضع تخریبی نسبت به وی ندارند و چون اکثریت نشریات  آستارا ازدلقپوش حرفشنویی دارنند بقیههمبرای رپرتاز آگهی ادارات سکوت خواهند نمود.

 

اما نماینده جدید که حجتالاسلام جوان است وسابقه  مدیریت  ندارد و اکثرا  با  جوانهای ریش بلند هیاتها سر کارداشته   مجبوراست ازدلقپوش واتاقرفکر وی تبعیت کند  که عملا نماینده  دلق پوش خواهدبود اما دلقپوش فردی نیست به دوستانش  خیانت کند  سعی  خواهدکرد  دادشی رابه یکی نمایندگان قهار و درجه یک کشوری تبدیل کند اگرمافیایی  قدرت  دوربرش بگذراند

یک گزینه دیگر دارد  همانند صفرنعیمیبه دوستانش  پشت کند و به مافیا تمکین  کند و آخرش بدنامیووردصلاحیت وعدم  حمایت ازوی خواهد بود ... ادامه همه جیز مانده به عکس  عمل ولی دادشی  که چون  چند جناح هستند  درگری بین ایشان خواهد بود  اگر وفقط  از دلق پوش درس بگیرد موفق می شودو اگرمولایی  ریس دفترش باشد  موفق ترین نماینده ها خواهد بود...وگرنه  همانند صفر شکست می خورد....  تحلیل انتخابات دکترمحمدعلی هالوداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viber candy mania hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 04:17 ق.ظ
سلام، من وبلاگ شما را از زمان به زمان خواندن و من صاحب یک
اگر یک مقدار زیاد بدست آورده بودید، من یک کنجکاو بودم
از بازخورد هرزنامه اگر چنین است پس چگونه از آن محافظت می کنید، هر پلاگین یا هر چیز دیگری که می توانید توصیه کنید؟
من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند بنابراین هر گونه کمک بسیار قدردانی می شود.
dabs
سه شنبه 1 اسفند 1396 12:52 ق.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک وب سایت عالی است.

من آن را می کشم؛) من می توانم از بار دیگر دوباره بازدید کنم
من کتاب آن را مشخص کرده ام. پول و آزادی بزرگترین راه است
برای تغییر، ممکن است ثروتمند شوید و به دیگران هدایت کنید.
free Nintendo Switch
پنجشنبه 7 دی 1396 10:54 ب.ظ
تشکر از شما، بابت مقالات با شکوه دیگر. کجا ممکن است کسی باشد
این نوع اطلاعات را در چنین ابزاری عالی برای نوشتن دریافت کنید؟
من یک هفته بعد ارائه دادم، و من در جستجوی چنین اطلاعاتی هستم.
best psychic reading
یکشنبه 14 آبان 1396 03:13 ق.ظ
شگفت انگیز، چه وبلاگ آن است! این وبلاگ اطلاعات مفید را به شما ارائه می دهد
ما آن را نگه دار
best medicare supplement plans
یکشنبه 14 آبان 1396 02:57 ق.ظ
همه چیز به چه چیزی بستگی دارد، همه چی، هر کس فکر می کند
از این وب سایت بیشتر می شود و نظرات شما برای بازدیدکنندگان جدید مناسب است.
ask a psychic question
یکشنبه 14 آبان 1396 02:46 ق.ظ
سلام من cafin هستم، اولین بار که من در هر مکانی نظر دادم، وقتی این پاراگراف را خوانده ام، فکر می کردم که می توانم به دلیل این نوشتار معقول نوشته ای ایجاد کنم.
best psychic medium
یکشنبه 14 آبان 1396 02:42 ق.ظ
من می دانم که این صفحه وب مقالات یا بررسی های با کیفیت را ارائه می دهد
چیزهای اضافی، آیا وب سایت دیگری وجود دارد که ارائه می دهد
چنین چیزهایی در کیفیت؟
clash royale cheat
سه شنبه 9 آبان 1396 07:16 ب.ظ
پست بزرگ
local std testing
سه شنبه 9 آبان 1396 06:28 ب.ظ
من عاشق چی هستم چه کار و گزارش هوشمندانهای!
بچه های آثار عالی را نگه دارید، من شما را به وبلاگ نویسی متصل کرده ام.
myfreecams token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 07:11 ب.ظ
سلام، فقط به وبلاگ خود از طریق Google هشدار داده شد، و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است.
من قصد دارم برزیل مراقب باشم. من قدردانی خواهم کرد اگر این را در آینده ادامه دهید.
بسیاری از افراد از نوشتن شما سود خواهند برد.
به سلامتی!
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:07 ب.ظ
ضرب و شتم شگفت انگیز! من می خواهم تا زمانی که شما وب سایت خود را اصلاح کنید، شاگردی کنید
چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ بسازم؟ حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد.

من تا به حال کمی از این شما را آشنا
پخش ارائه مفهوم روشن روشن است
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:52 ق.ظ
درک تعهداتی که به وبسایت شما و اطلاعات دقیق شما وارد می کنید
حاضر. خوب است که هر بار یک بار در یک وبلاگ بجنگید که همان مواد قدیمی است.
خواندن بزرگ من سایت شما را نجات دادم و من از فید RSS شما به حساب Google خودم استفاده می کنم.
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:29 ق.ظ
قدردانی از پیشنهاد آن را امتحان کنید
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:05 ق.ظ
ما یک نفر از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان باز می کنیم.
وب سایت شما به ما اطلاعات مفید برای کار ارائه کرد. شما انجام داده اید
یک فعالیت چشمگیر و تمام جامعه ما باید از شما سپاسگزار باشد.
std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:23 ق.ظ
تلاش خیره کننده وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟ مراقب باش!
chaturbatefreetokenshack.com
چهارشنبه 15 شهریور 1396 08:56 ب.ظ
This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Short but very precise information… Thanks for sharing this one.

A must read article!
What causes painful Achilles tendon?
سه شنبه 14 شهریور 1396 01:51 ب.ظ
Wow! In the end I got a website from where I be
able to actually obtain useful facts regarding my study
and knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo